Organizarea administrativă a localităţii

        Conducerea administrativă a localităţii este asigurată potrivit pevederilor art. 21 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, de către consiliul local ca autoritate deliberativă şi de către primar ca autoritate de execuţie, autorităţi ale administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală, şi care rezolvă treburile publice în condiţiile legii.
        Pentru buna funcţionare a celor două autorităţi publice locale, comuna Turţ, dispune de o primărie relativ nouă, compusă dintr-un parter şi două nivele, primărie dotată cu 4 calculatoare, are sală de şedinţe, sală pentru oficierea căsătoriilor etc.
       Primarul comunei Turţ este d-l BELBE IOAN.
       Viceprimarul comunei Turţ d-l IRIMIE IOAN.
       În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, precum şi având dreptul de a iniţia proiecte de hotărâri, ajutat fiind de viceprimar care-l înlocuieşte când lipseşte din localitate, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.
      Secretarul comunei Turţ d-l KOMOS GHEORGHE-EUGEN.
   
     In conformitate cu ORGANIGRAMA aprobată de Consiliul local prin Hotărârea Nr. 25/31.05.2002, principalele compartimente ce funcţionează sub directa îndrumare a primarului sunt:
                      -VICEPRIMARUL, care are în subordine: Serviciul Public de interes local, Serviciul Propriu de Pază, Serviciul de Gospodărire a Pădurii Comunale, Directorul de cămin cultural, Bibliotecarul comunal, Gardul, Muncitorii de la gospodăria comunală, Muncitorii de la Staţia de montă naturală, totalizând 60 de salariaţi.
                      - SECRETARUL, ce are în subordine 2 referenţi, agentul agricol, asistentul social şi cei 32 asistenţi personali, cu 34 salariaţi.
                    - ARHITECTUL ŞEF,
                    - CONTABILUL ŞEF, cu 6 salariaţi.
Prin grija secretarului la nivelul primăriei sunt asigurate:
                               - biblioteca juridică,
                               - opisarea tuturor actelor normative 
                               - complectarea nomenclatorului dosarelor pe capitole şi activităţi
                               - dosarul de presă al primăriei şi altele.
        Paza sătească a fost asigurată până în 1993 prin paza obştească, iar între 1993 – martie 2001, paza comunităţii a fost asigurată prin Gardieni publici.
        Ocrotirea sănătăţii la nivel comunitar, este asigurată de 3 medici de familie, printr-un cabinet stomatologic, iar pentru tratamente şi alte situaţii mai puţin grave, prin Secţia exterioară a Spitalului Negreşti-Oaş, situată în cadrul Dispensarului uman Turţ, pot fi spitalizaţi 20 oameni, asigurânduli-se cazarea, tratamentul şi masa, pe perioada internării.
       La ora actuală este în curs de înfiinţare a unei Secţii oncologice la nivelul II al clădirii Dispensarului uman Turţ, asigurarea aparaturii, sacazramentului se face printr-o asociaţie medicală din Belgia, fiind făcute deja primele transporturi de materiale.
        Serviciile poştale sunt asigurate atât la Turţ cât şi la Gherţa Mare prin Poşta română, care asigură şi încasarea contravalorii convorbirilor telefonice locale, pe baza mandatului pe care fiecare abonat telefonic îl primeşte acasă prin intermediul poştaşului.
       Telefonia fixă digitală este asigurată din primăvara acestui an, odată cu asigurarea telefoniei automate digitale la întreaga zonă a Oaşului.
       Odată cu racordarea comunei Turţ la telefonia automată, atât la nivelul primăriei, a altor agenţi economici şi la gospodăriile populaţiei au apărut şi FAX-urile, internetul şi alte facilităţi legate direct de telefonia automată, care este de tip digital.