Reţeaua hidrografică

         Apele subterane, ca reţea hidrografică care drenează zona Turţului, sunt tributare Vîii Turţului, care colectează toate apele din zonă. Un rezervor mare de înmagazinare al apelor îl constituie deasemenea şi depozitele cuaternare deluviale, care au grosimi destul de mari şi acoperă toţi versanţii văilor din regiune. Cu toate aceste condiţii favorabile de înmagazinare a apelor meteorice şi de creare a unor pânze de ape freatice importante, reţeaua hidrografică are în general debite reduse, ajungând în verile secetoase fără apă. Aceasta se explică prin existenţa patului poros care sustrage din circuitul de la suprafaţă, precum şi prin coieficientul relativ ridicat al evaporaţiei.
        Pe teritoriul comunei se găsesc multe izvoare de apă potabilă de suprafaţă, dintre care cele cu debite mai mari au fost captate pentru alimentarea cu apă a unor agenţi economici, cât şi a populaţiei (circa 750 gospodării, precum şi a celor 204 apartamente din centrul civic). Pânza freatică în zonele joase ale comunei este la 3 – 5 m, iar în zona de deal între 7 – 15 m.
       Apele de suprafaţă sunt reprezentate de totalitatea pâraielor care curg din spre munte şi colectează apa în exces provenită din apele de precipitaţii. Cel mai important pârâu este Valea Turţului, care colectează toate celelalte pârare ca: Hodoş, Valea Viezurelui, Valea Turţ Băi, Cuscusul, Sunătoarea. Desfăşurarea reţelei hidrografice urmăreşte în linii mari osatura reliefului. Valea Turţului, ca afluient de dreapta al Râului Tur, se varsă în acesta în zona satului Turulung, unde face confluienţa.
        Dacă în perioada de secetă aceste pârare aproape seacă, în timpul ploilor torenţiale, produc adesea inundaţii, provocând pagube materiale mari. 
        Pentru dirijarea apelor s-au făcut pe raza comunei multe lucrări hidro-ameliorative, de exemplu la confluienţa Văii Turţului cu Hodoşul, şi a Văii Turţului cu Şigatagul la Gherţa Mare, a Văii Turţului în special în partea de aval de podul peste DJ 109 L până la confluienţa cu Râul Tur.
        Ca rezultat al acţiunii vulcanice se manifestă emanaţii de bioxid de carbon, care dizolvate de apele de infiltraţie generează ape bicarbonate. Compoziţia chimică a apei face ca aceasta să aibă o importantă acţiune de dizolvare a sulfului şi fierului, pe care-l au în compoziţie. Renumit este din acest punct de vedere, izvorul de la Băile Turţului şi altele din Turţ şi Gherţa Mare.